§ 1

Organizator

 1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy w Świdnicy z siedzibą: ul Długa 38, 66-008 Świdnica.
 2. Wszelkie zapytania związane z prowadzeniem konkursu: zgłaszaniem prac, regulaminem, w tym dotyczące RODO, sposobu przekazywania prac konkursowych itp., należy zgłaszać w pierwszej kolejności na adres mailowy konkurs@300woda.pl.

§ 2

Cele konkursu

Główne cele konkursu to:

 1. Nakłonienie dzieci i młodzieży szkolnej na poziomie szkoły podstawowej, do:
  1. zainteresowania się kwestią utrzymania i poprawy jakości wody, w tym odprowadzania ścieków do kanalizacji oraz wagi należytego oczyszczania ich przed ponownym wprowadzeniem do środowiska.
  2. Wspólne zaangażowanie rodzin – dzieci i młodzieży oraz seniorów w realizację zadań konkursowych.
 2. Zebranie prac literackich oraz plastycznych w celu opracowania oraz wydania publikacji w formie książeczki formatu kieszonkowego.
 3. Poinformowanie opinii publicznej o zrealizowanym projekcie „Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Świdnica z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu” jego celach oraz jego wpływie na środowisko lokalnie (stan wód powierzchniowych, płynących i podziemnych) oraz na jakość wód Bałtyku.
 4. Stworzenie przyjaznego obrazu funduszy europejskich, podkreślenie istotnego wkładu środków unijnych w finansowaniu kosztów projektu.

§ 3

Przedmiot konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat na terenie gminy Świdnica i odbywa się w dwóch kategoriach oraz grupach wiekowych: 7-10 lat (1-4 klasa szkoły podstawowej) oraz 11-15 (5-8 klasa szkoły podstawowej).

Prace powinny wyraźnie nawiązywać do tematyki ochrony wód lokalnie oraz Bałtyku, a także wskazywać na rolę człowieka w dążeniu do stałej poprawy ich stanu oraz dążeniu do ograniczenia stopnia zanieczyszczeń.

 1. Konkurs literacki: przedmiotem konkursu jest utworzenie pracy konkursowej w formie literackiej o objętości 300 -310 wyrazów, dowolnego gatunku: opowiadania, wiersza, wywiadu i in. na temat konkursowy: Przygody Klubu H2O – dbamy o wodę na 300%”
 2. Konkurs plastyczny: przedmiotem konkursu jest utworzenie pracy konkursowej w dowolnej formie plastycznej na temat konkursowy: Przygody Klubu H2O – dbamy o wodę na 300%”

Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 1 pracę do konkursu literackiego oraz jedną do konkursu plastycznego.

§ 4

Zgłoszenia do konkursu oraz dostarczanie prac

Zgłoszenia, wraz z pracami konkursowymi, należy wysyłać na adres konkurs@300woda.pl, lub w uzasadnionych przypadkach (gdy uczestnik nie ma możliwości przekazania prac drogą elektroniczną lub charakter pracy na to nie pozwala) przekazywać wychowawcom klas w szkołach podstawowych.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz autora prac,
 2. imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, a także jego nr telefonu, adres mailowy,
 3. podpisaną zgodę na udział w konkursie od rodzica lub opiekuna prawnego, stanowiącą załącznik do regulaminu ,
 4. prace literackie, skany lub fotografie prac plastycznych, o których mowa w § 3

Termin składania prac mija w piątek 21 maja 2021 r. o godzinie 15.00

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu nadsyłania prac, jednak nowy termin nie może być wcześniejszy, niż czwartek, 20 maja, do godz. 14.00

Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatorów.

Ocenie podlegać będzie:

 1. Zgodność z regulaminem;
 2. Pomysłowość i inwencja twórcza uczestników, staranność wykonania, wartość przekazu artystycznego.

§ 5

Nagrody

Nagrody o łącznej wartości 2.000 zł, w tym: cztery hulajnogi, dostosowane do wieku uczestnika, wraz z kaskami oraz 12 butelek na wodę zostaną wręczone autorom 16 najciekawszych prac w obu kategoriach.